ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ( ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ) - ( ನಿಬಂಧನೆ - 13 )
Sl.No
Name
Designation
1
ಶ್ರೀ ಅಂಬಾದಾಸ್ ವಿ ಕಾಮೂರ್ತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2
ಶ್ರೀ ಜಿ . ಸೋಮಶೇಖರ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು (ಜನರಲ್)
3
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಭೈರಶೆಟ್ಟಿ
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು
4
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
5
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
6
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವರಾಜು
ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
7
ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
8
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ( ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)
9
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ( ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)
10
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಯುವರಾಜ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ( ಗುಲರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ)
11
ಶ್ರೀ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬನ್ನಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ( ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ)